Smluvní podmínky - studium

Aktuality

Sponzorské slevy !

Společnost Aqua Ventus poskytuje bezplatné poradenství feng shui všem neziskovým (nekomerčním) školským, výchovným, léčebným a zdravotním zařízením. Kontaktujte nás pro získání bližších informací.

Smluvní a obchodní podmínky

Smluvní podmínky – studium

1. Smluvní strany: „pořadatelem“ je fyzická osoba Pavel Plzák, zastoupená značkou Aqua Ventus Academy (dále jen AVA). Pořadatel organizuje a zajišťuje výuku dle následujících podmínek. 
„Účastník“ kurzu, je smluvní strana, využívající nabídky pořadatele. Účastníkem se stáváte v momentě odeslání přihlášky přes webový formulář, samostatným emailem, či sms, pokud jsou v nich veškeré údaje, obsažené v objednávkovém formuláři umístěném na tomto webu, a následným zaplacením zálohy.


2. Předmětem je poskytování kurzů a seminářů. Studium je rozděleno na takzvané moduly – což je časová jednotka výuky. Časové upřesnění je aktuální vždy na těchto webových stránkách. Obsahem studia jsou „Osnovy studia“, které jsou uvedeny aktuálně na tomto webu. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit obsah Osnov studia, zvláště pak s odkazem na paragraf 9 těchto podmínek.
Účastník se může přihlásit ke studiu celého kurzu, který je zakončen závěrečnými zkouškami, nebo případně jen k vybraným modulům. Definitivní potvrzení místa v kurzu, semináři či jednom modulu má až po zaplacení zálohy na účet pořadatele, který je uveden v přihlášce.


3. Certifikace: účastník, který absolvuje celý kurz v podobě 100% účasti a složí závěrečné zkoušky má nárok na Certifikát odbornosti profesionálního konzultanta feng shui Aqua Ventus Academy. Vykonání zkoušek, ani certifikace nejsou podmínkou účasti v kurzu či na jednotlivých modulech.


4. Místo konání:  účastník má právo účastnit se výuky dle studijního plánu/osnov na místě a v termínech stanovených pořadatelem (na tomto webu). Pořadatel je oprávněna v nutném případě místo a termíny výuky změnit, což je povinen s dostatečným předstihem sdělit účastníkům e-mailem na e-mailovou adresu, kterou student poskytl v přihlášce ke studiu.


5. Absence a přerušení studia: přihláškou účastník projevuje souhlas s termíny konání kurzu a jeho jednotlivých modulů a seminářů. Ke změně termínu může dojít společnou dohodou všech účastníků a pořadatele. Při případné absenci účastníka z vážných důvodů, může si tento nahradit výuku formou individuálního studia, podle podmínek a cen stanovených pro individuální výuku (uvedeno na tomto webu). Pokud se koná souběžně více kurzů, může si účastník absenci nahradit v jiném místě konání, vyjde-li to do časového plánu kurzu.
V případě nutnosti přerušení či ukončení studia nezaniká nárok a možnost účastníka pokračovat ve studiu v jakémkoliv následujícím kurzu. Stejně tak je možné zbývající alikvótní částku nečerpané výuky kompenzovat službami poskytovanými AVA (poradenství, astrologie, atd.), popřípadě převést tuto částku na jinou, účastníkem zvolenou osobu, jako úhradu části začátku jejího studia v novém kurzu. Zaplacené kurzovné není jiným způsobem vratné.


6. Platební podmínky – zálohy, doplatky kurzovného, sleva při platbě předem:
Aktuální ceník kurzovného a záloh je vždy uveden na tomto webu školy AVA. Záloha je splatná nejpozději 21 dnů před začátkem semináře či kurzu, pokud nedošlo k přihlášce později, a na základě volného místa nebyl účastník vyzván k platbě. V takovém případě je třeba zálohu uhradit obratem. Záloha je zároveň platbou za první modul/seminář.

Záloha je vratná v plné výši, pokud nedojde k situaci, kdy by odhlášením účastníka došlo ke snížení počtu účastníků pod stanovené minimum pro konání kurzu/semináře. V takovém případě se záloha nevrací. Minimální počet účastníku v kurzu je aktuálně 6 osob. Záloha je rovněž vratná v plné výši, pokud by byl pořadatelem kurz/seminář z jakýchkoliv důvodů zrušen.
Cenu kurzovného lze možno hradit postupně, po jednotlivých modulech, a to kdykoliv před začátkem daného modulu.
Kurzovné je možno zaplatit formou „předem“, čímž se rozumí doplatek kurzovného, který je nutné zaplatit do 3 dnů po skončení prvního modulu/semináře. V takovém případě je nárok na slevu, která je uvedena v ceníku na tomto webu.


7. Účastník bere na vědomí, že studium v AVA nemá žádnou akreditaci vydanou Ministerstvem školství ČR či jakoukoli jinou státní institucí.


8. Účastník může pořizovat audio a video záznam výuky pouze pro své osobní účely, a to jen za podmínky souhlasu pořadatele. Účastník bere na vědomí, že jakékoliv šíření těchto záznamů a jejich veřejná prezentace, a to i půjčování třetím osobám, je trestné, a bude stíháno podle platného autorského zákona.


9. Účastník bere na vědomí, že průběh studia a časová náplň kurzu je plánována jako intenzivní, s požadavkem na samostudium a přípravu v čase mezi jednotlivými moduly. Pořadatel si vyhrazuje ve výjimečných případech právo případné změny Osnov studia, a to formou:

a) redukce části látky Osnov tak, aby nenarušil celkový koncept studia, v takovém případě nebude redukovaná část předmětem závěrečné zkoušky,
b) vložení dodatečného modulu, jehož cena bude stejná jako u standardního modulu, a to pouze na základě a pod podmínkou souhlasu všech účastníků,
c) formou individuální výuky, pokud by počet zájemců o vložený modul poklesl pod stanovené minimum počtu účastníků pro konání kurzu (6).


10. Individuální výuka: v případě osobní – individuální výuky jsou veškeré podmínky včetně termínů, osnov studia a ceny domlouvány individuálně, a jsou oběma stranami odsouhlaseny ústní či písemnou dohodou.

Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 1. 2019 a jsou účinné až do jejich případné změny, o níž budou studenti řádně a včas informováni.