Elektrosmog a mikrovlnné záření

Aktuality

Sponzorské slevy !

Společnost Aqua Ventus poskytuje bezplatné poradenství feng shui všem neziskovým (nekomerčním) školským, výchovným, léčebným a zdravotním zařízením. Kontaktujte nás pro získání bližších informací.

Elektrosmog a MV záření

Co je elektrosmog? Týká se nás?

Jak se chránit před účinky elektromagnetického záření?
>> Znáte intenzitu elektromagnetického pole tam, kde spíte a pracujete?
Máte u postele radiobudík, lampu, nabíječku?
A v blízkosti domu vedení vysokého napětí, trafostanici, mobilní vysílače?
Pokud bydlíte nebo pracujete v blízkosti vedení VN (vysokého napětí), sledujte výskyt nebo zhoršení zdravotních obtíží. Pokud ano, a nebo již preventivně:
Je vhodné přeměřit intenzitu - zatížení elektromagnetickým a mikrovlnným zářením v obytných místnostech, především ložnici, popřípadě i venku a v okolí domu.

reportáž TV Prima a Aqua Ventus Academy  od 9.minuty 30.sek

Tam, kde se člověk často zdržuje nebo spí, by neměla magnetická indukce překročit hodnotu 25 nanotesla, tedy 0,025 µT (mikrotesla)!
Což odpovídá hodnotě 0,25 mg (miliGaussů), měříme - li v těchto jednotkách.

Jestliže jsou vaše zdravotní obtíže vyvolány zářením vedení VN, můžete podat návrh na uložení pokuty patřičnému elektrorozvodnému podniku z důvodu ublížení na zdraví.

Lidé, kteří trpí popsanými zdravotními obtížemi, by neměli váhat s odstěhováním se od VN vedení. Více ohroženy jsou osoby, které nosí v těle větší kovové části, např. kloubní náhrady, trpí poruchami srdečního rytmu, kdo má voperován kardio stimulátor, kdo má tendenci vyššího krevního tlaku (riziko záchvatu a srdeční mrtvice se zvyšuje), kdo má sklon k poruchám krevní srážlivosti (trombózy, embolie), kdo trpí zvýšenou krvácivostí, kdo má nějaké vážné nervové onemocnění, roztroušenou sklerózu, neuralgii trojklanného nervu, obrnu; kdo je všeobecně náchylný k nervové slabosti či přecitlivělosti na vlivy počasí.

Omezte přítomnost větších kovových předmětů v posteli, např. mosazná postel působí jako anténa. Škodí také matrace s kovovými pružinami (tvoří rezonátor naindukovaného pole).

Je – li prostor zatížen elektromagnetickým zářením, nelze odvozovat pouze z údajů nebo výše provozního napětí. Také při nízkých napětích mohou vznikat silná magnetická pole. Skutečné hodnoty a zatížení se dá zjistit jen měřením na místě samém.

Poněvadž vedení vysokého napětí působí i jako anténa pro rozhlasové a televizní vysílače a jiná vysílací zařízení vysílající mikrovlny, mělo by se při takových měřeních prověřit i vyzařování mikrovln vysokonapěťovým vedením.

Nezanedbatelný vliv mikrovln tvoří také moderní a velmi využívaná zařízení WI-FI a další mikrovlnné – datové „spoje“. O působení a blízkosti „sousedovic“ nebo firemních wifi, některých dalších mikrovlnných spojů, vysílačů nebo vojenských radarů a zabezpečovacích zařízení nemusíme ani vědět. Pro dobrý pocit vypínáme své domácí wifi, ale bez konkrétního měření nezjistíme další – cizí vnější vlivy.


Elektrosmog je příčinou většiny chronických onemocnění. Velmi nízké frekvence technicky tvořených polí (1 až 20Hz) dokáží způsobit rychle bolest hlavy a kmitočty o něco vyšší svírání srdce. Při působení na člověka v pásmu nízkofrekvenčních polí o kmitočtu 0 až 30 kHz dominují dráždivé účinky na smyslové, nervové a svalové buňky, v pásmu vysokých kmitočtů od 100 kHz do 300 GHz převládají tepelné účinky. Vedle toho existuje řada vlivů netermické povahy bez zřetelného tepelného působení: ovlivňování biorytmů a hormonální produkce epiffýzy, chvění buněčných membrán, změny v EKG a EEG, podněcování buněčného růstu a zesilování spouštěcích signálů biochemických procesů. Výrazné jsou i zjištěné poruchy v přenosu signálů na buněčných membránách (tok kalciových iontů, ovlivňování lymfocitů v organismu zvířat i lidí a pokles hladiny melatoninu v důsledku působení nízkofrekvenčních elektromag. polí – tyto jevy byly zjištěny již při úrovních menších než 20 V/m a 1µT.

I velmi slabá elektromagnetická proudění mění elektromagnetické dráhy, jimiž jsou navzájem propojeny živé buňky.Také tvorba inzulínu ve slinivce břišní je ovlivňována již slabými elektromagnetickými impulzy.

Průchod iontů vápníku buněčnými membránami je důležitým prostředkem přenosu signálů z okolí do prostoru buňky. Kalciový tok řídí fyziologické procesy např. svalové kontrakce, oplodnění vajíček a buněčné dělení. Při vyšších hodnotách intenzity pole a kmitočtu dochází k drastickým změnám kalciového toku a změněným reakcím buňky a celého biologického systému a potažmo imunitního systému,protože snižují cytotoxicitu a zvyšují index proliferace lidských lymfocitů. Rozladění regulace imunitního systému zvyšuje riziko autoimunitních chorob a virových infekcí a virální kancerogeneze.
Pozorování poklesu melatoninu již v relativně nízkých (ale nepřirozených) intenzitách polí ukazuje přímý vliv s onemocněním rakovinou. Melatonin, hormon vytvářený v šišince mozkové, přispívá k řízení biorytmů a má přirozeně blokující účinek na vývoj forem nádorových onemocnění.

Nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole podporují vznik rakoviny, i když pravděpodobně nepřímo. Zvyšuje se výskyt alergií, bolesti hlavy, únava, snížené oslabené libido a podrážděnost.

Elektromagnetická pole představují rizika pro zdraví již při intenzitách, ve kterých se běžně mohou vyskytovat, neboť opatření k ochraně zdraví obyvatel jsou nedostačující. Navíc, limit správně nastavený pro jedno zařízení nepočítá s tím, že např. mobilní telefon bude mít každý z rodiny, nebo téměř celá třída 20 – 40 žáků, nebo plný autobus někdy i 80 – 120 lidí! Potom se měřitelné hodnoty nalézají v součtu všech vlivů i desetinásobně a více krát za hranicí stanovených limitů. Navíc, neexistují pro emisi neionizujícího elektromagnetického záření žádné legislativní předpisy. Německá norma DIN-VDE 0848 v roce 1992 stanovila limit o hodnotě 400µT při 50 Hz. Přitom Mezinárodní agentura doporučuje limit 100 µT – i ten je zjevně daleko za hranicí, kdy má intenzita pole dlouhodobě nebezpečný vliv na zdraví.

Při stanovování mezních hodnot byly samostatně posuzovány možné akutní účinky, jako je zahřívání tělesných tkání, bezprostřední poruchy nervových, srdečních a svalových funkcí. Takové hodnocení rizik, které bere v úvahu jen samotné akutní působení EM polí a opomíjí pozdější dopady a synergické účinky vyplývající ze součinnosti s jinými vlivy životního prostředí, je z hlediska ochrany obyvatel NAPROSTO NEDOSTAČUJÍCÍ.

 

 Zatěžuje nás elektromagnetické pole?

>> Nekupujte v blízkosti dům ani pozemek!
Nenechte se zmást benevolentní legislativou, té evidentně nejde o prevenci zdraví!
Ochranná pásma kolem VN - zákon č. 458/2000 Sb.

>> Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb. >> pdf
Nás z toho především zajímá § 46 - Ochranná pásma

(kolem vedení velmi vysokého napětí)
(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.

(2) Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

(3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace 7 m,
2. pro vodiče s izolací základní 2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace 12 m,
2. pro vodiče s izolací základní 5 m,

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
e) u napětí nad 400 kV 30 m,
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě
držitele licence 1 m.

(4) V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.

(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

(6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

(7) Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny.

(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení...


Co je elektrosmog? Týká se nás?


>> Znáte intenzitu a dosah záření Vašich přístrojů a elektrospotřebičů?
Máte u postele radiobudík, lampu, nabíječku?

Hustota elektrosmogu vyplývá z počtu přítomných zdrojů elektromagnetických a mikrovlnných polí a jejich zdrojů a vysílačů v nejbližším okolí.

Nejhorší je oblast kde se překrývá - interferuje - více polí přes sebe.
Zde dochází IHNED a stále k narušování biomolekulárních vazeb, zvláště v kombinaci s výskytem geostatického pole (zvýšenou vlhkostí a vodivostí podloží).

Těmito vlivy konkrétně dochází k fyzické molekulární separaci látek a stopových prvků. Ty jsou separovány podle své rezonanční schopnosti, atomové váhy a obsazení elektronů v jednotlivých orbitech. Silně rezonující prvky, např. železo nebo zinek vypuzují prvky s menší rezonanční schopností, jako je vápník, sodík, draslík apod., které se ukládají buď přímo na povrchu kloubů, nebo se spolu se solí lymfatickou cestou dostávají do výpotků. Dochází také k odvápňování kostí. Další část uvedených látek se dostane do krevního oběhu a ukládá se v artériích, kde způsobují aortální stenózu až mitrální insuficienci vedoucí k infarktu a takto vzniká velmi široká škála známých a nejvážnějších onemocnění a tralých poškození orgánů. Více také viz stránka >> biorezonance.

Je třeba kontrolovat konkrétní intenzitu elektromagnetických polí a zrovna i geo-patogenní poruchy, především spodní vodu, také křížení Hartmannových a Curryho pásů.
Celkové proměření všech hodnot a výskytu se zakreslením zvládneme za 1-2 hodiny.
Technická (elektromagnetická) pole

Vyskytují se intenzivněji kolem silových vodičů ve zdi, v elektrických rozvodech domu, vedoucích k vypínačům a zásuvkám. Lidé se domnívají, že když zhasnou lampičku u postele, je všechno v pořádku. Měřící přístroje však potvrzují přítomné pole i kolem zhasnuté lampy. Pole se v okolí připojeného vodiče do šíře minimálně 1 metru (v případě 220V) nachází stále. Běžně se tedy třetina postelí nachází v silném elektromagnetickém poli!

Jak je to možné?

Střídavý proud 220V síťového běžného napájení mění polaritu 50 x za minutu (50Hz) ve fázových vodičích a tak se kolem nich vytváří proměnlivé agresivní pole, i když je připojený spotřebič vypnutý. Proud samozřejmě pulzuje až po vypínač. Někdy až po spotřebič - záleží, zda vypínačem přerušujeme onu fázi a nebo jenom nulák. To vyplývá z toho, že mnohé přístroje a lampy mají úzkou vidlici bez zemního kolíku a tak je můžete zasunout do zásuvky ve dvou polohách, navzájem o 180° otočených. Podle toho může směrem k vypínači aktuálně směřovat třeba nulový vodič, zatím co fázový protéká a pulzuje až do lampy, až k žárovce a ještě dál, až vlastně k druhé straně onoho vypínače. V tomto případě nepřerušená fáze v celém tomto vedení a celá lampa okolo sebe vytváří stálé agresivně působící pole, ikdyž je "zhasnutá". Pokud je lampa kovová, tím spíše se pole v kovu ještě indukuje, proto bývají nejhorší stojací kovové lampy. Ne všechny - záleží na zapojení.

Říkalo se "Kudy teče, tudy léčí". V případě elektrického proudu je tomu naopak! Kudy elektrický proud prochází, tam působí destrukci. Tento proud (fáze) pulzuje a rozkolísává přirozené biochemické pochody v buňkách. Každá buňka v živém organismu (včetně zvířat a květin) tak musí vynakládat více energie a úsilí pro stabilizaci nutných chemických reakcí a je tu více odpadního balastu a zatížení buňky, která je pak méně a méně odolná vůči všemu nežádoucímu, až postupně odumírá. A s likvidací a úbytkem stopových prvků atd stejně buňka nic nenadělá. Toto se děje se všemi buňkami v dosahu působení disharmonických polí nejenom síťového napětí ze zásuvek a vedení, ale podobně disharmonicky působí i jiné nosné frekvence a vysílaná intenzivní pole (wifi, mobilní sítě, a jiné mikrovlnné komunikační spoje). Podobně disharmonický vliv mají i křížící se geopatogenní zóny, působení spodní vody a další tektonické vlivy. Také psychosomatické zóny - energie stresu a napětí především v kancelářích.

Vraťme se k síťovému napájení 220V: Pokud máte blíže, než na 1 metr k polštáři nebo k tělu tyto živé vodiče (živý je vodič s fází), vypínače a zásuvky, jste pod jejich stálým vlivem, v jejich elektromagnetickém poli. Řešení: JE NUTNÉ oddálit od sebe vodiče přemístěním postele od zdi kudy prochází, nemít u polštáře radiobudík ani lampu a ideálně vypínat v bytě nebo domě na noc jističe, nebo alespoň "ložnicový okruh". Pokud však vypneme běžně zapojené jističe, zjistíme citlivějšími přístroji (předvedu), že se určité slabší pole nachází i kolem nuláku!!! Zvláště v systému celého paneláku (i vesnice) se prostě určité proudy naindukují v rámci celé soustavy. Kdo chce tedy na noc dokonale vypínat, musí všude přerušovat i nulák, ideální jsou k tomu tzv. Odpojovače. Další záležitostí jsou ještě bludné proudy, přicházející skrze podloží, v blízskosti kolejí atd.

Výrazně se potenciál elektrického pulzujícího napětí projevuje také kolem radiobudíků, i kolem počítačů a všech spotřebičů "vypnutých" pouze do pohotovostního režimu protože vnitřní zdroje těchto spotřebičů jsou při pohotovostní funkci přístroje normálně v provozu a vytváří EM pole. Vždy to názorně předvádím na reakci citlivého přístroje a lidé se diví, jak je to možné, když přece počítač nebo lampu "vypnuli". Pozor na "pohotovostní vypínání" počítačů. Jejich zdroj je stále pod proudem a osobně se mi kdysi stalo že mne nad ránem vzbudila rána explodující součástky. Obvod však stihnul odpálit i zbytek počítače. Vypínejte počítač ODPOJENÍM Z NAPÁJECÍ SÍTĚ.

Mladí manželé byli překvapeni, když celou ložnici vypnuli, že se u dětské postýlky stále nachází silné EM pole. Zjistili jsme že z druhé strany zdi byl ponechán v zásuvce pod proudem malý napájecí adaptér a ten vytvářel velmi silné pole! Modernější "spínané zdroje" které mají místo trafíčka jen součástky, vykazují jen třetinové EM pole.

Tyto případy, kdy člověk a nebo i malé děti leží v těsné blízkosti živých vodičů a v jejich poli, jsou bohužel zcela běžné. V naší zemi totiž není zatím zájem o to, aby veřejnost měla nějaké povědomí o těchto závažných reálně existujících nebezpečích a naši "odborníci" se schovávají za mnohonásobně překročené a složité normy a vyhlášky. Na minulý režim se nadávalo, ale komunisté dbali na skutečnou ochranu pracujících (norma 3V/m), aby byl dostatek zdravé pracovní síly. Následné zvyšování tolerance na 6V/m, potom 28V/m a v roce 2008 až na 75V/m je nepochopitelné, protože reakce prvků i živých organismů zůstává stejná - od 0,6 do 2V/m se již mírně projevuje destruktivní vliv elektromagnetického pole, jemuž uhybají miminka atd, viz stránka >> legislativa.

Dalším podstatným vlivem je vedení s velmi vysokým napětím nad domem nebo v blízkosti pozemku, různé rozvodné skříně, silnoproudé kabely ložené pod anebo vedle domu, blízké trafostanice, působící i psychosomaticky. Nebezpečný vliv mají i v blízkosti či na střechách umístěné stanice BTS - vysílače mobilních sítí, zvláště, když se byt, nebo školní třída nachází přímo pod střechou s vysílači! Jejich intenzitu nám odměří i stupnice úrovně signálu na vlastních mobilech... Pokud Vám ukazatel úrovně mobilního signálu na displeji našeho mobilního telefonu ukazuje plný počet (čárek, dílků), tak jste "pěkně pod vlivem"... Musím však dodat, že tyto vysílače jsou výrazně směrové (jejich jazyk působení je směrován zejména kolmo, od domu) a jejich vysílací výkon ani negativní vliv nebývá až tak veliký. Je nutno změřit hodnoty v konkrétní situaci

Zdroj: http://zony.vbrne.info