zdravé bydlení, geopatogenní zóny

Aktuality

Sponzorské slevy !

Společnost Aqua Ventus poskytuje bezplatné poradenství feng shui všem neziskovým (nekomerčním) školským, výchovným, léčebným a zdravotním zařízením. Kontaktujte nás pro získání bližších informací.

Nástrahy člověka a přírody

Dříve lidé měli silně vyvinutou intuici, popřípadě využili služeb šamana, aby si postavili zdravé obydlí na správném místě. Přestože většinu času trávili venku v přírodě /dnes je tomu právě naopak/, považovali správné místo pro život a odpočinek za velmi důležité.
K tomu, co si na nás matička Země přichystala my zhusta přidáváme vlastnípodíl na přetváření a destrukci krajiny. Zde uvádím krátký přehled několika vlivů, které neblaze na náš život mohou působit.  Nepropadejte malomyslnosti –   se vším se dá něco dělat.


Energetická pole
Negativní energická pole, která vznikají v zemi nebo na jejím povrchu, se zcela obecně definují jako geopatogenní zóny. Mezi nejdůležitější energetická pole, která mohou údajně vyvolávat nemoci u lidí i u zvířat, patří:
• podzemní prameny 
• globální mřížková síť
• tektonické poruchy a zlomy
• elektrický smog
• silová pole

Podzemní toky
Podzemní toky,  nebo také vodní žíly, vznikají pod zemí nebo na jejím povrchu jako výsledek proudění vody. Tyto vodní žíly mohou vyvolávat zdravotní problémy. V této souvislosti jsou zmiňovány bolesti hlavy, návaly migrény, poruchy spánku, pocity přetažení, bolesti při pohybu a další příznaky.

Globální mřížková síť
Hartmannova mříž, Curryova mříž (pásy Hartmanna a Curryho) - podle názoru řady různých terapeutů zabývajících se přírodní léčbou, pokrývají uvedené dvě sítě v pravidelných vzdálenostech povrch celé naší planety - a jsou nezbytné k zachování koordinovaného magnetického pole Země. Obě uvedené mříže se navzájem překrývají.
• Pásy Hartmannovy, probíhající mřížovitě od Severu k Jihu a od Západu k Východu. Hartmannovy pásy jsou pojmenovány podle jejich objevitele MUDr. Ernsta Hartmanna, vedoucího výzkumného pracoviště geologické biologie v Eberbachu na Neckaru a autora knihy “Die Krankheit als Standortproblem”. Podle fyzikálních průzkumů jsou tyto pásy stojaté vlny VKV kosmického původu se zahuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry. Škodlivost těchto pásů je téměř konstantní. Výjimkou jsou místa křížení těchto pásů. V těchto místech se jejich patogenní účinek zesiluje. 
• Pásy Curryho, probíhající mřížovitě od Severozápadu k Jihovýchodu a od Severovýchodu k Jihozápadu. Curryho pásy jsou pojmenovány podle jejich objevitele MUDr. Manfreda Curryho, ředitele medicinskobioklimatického institutu v Riederau na Ammersee ve Švýcarsku. Autora knihy “Die Schlüssel zum Leben”. Průzkumy ukázaly, že tyto pásy mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11 až 21 cm (maximálně 100 cm). Opět jako u Hartmannových pásů je škodlivost pásů Curyho téměř konstantní. Křížení těchto pásů také zvyšuje svůj patogenní účinek.

Tektonické poruchy
Pod pojmem tektonické poruchy a zlomy chápou terapeuti zabývající se přírodní léčbou posuny a zlomy v rámci zemské kůry. Klasickým příkladem může být známý a zlopověstný Příkop sv. Ondřeje u kalifornského pobřeží. Také tyto jevy jsou schopny vyvolávat zdravotní potíže.

Elektrický smog
Autoři odborných knih o přírodní léčbě se zmiňují o elektrickém smogu. Jde o kabelové propojení kancelářských prostor a bytů ve většině průmyslových zemí. Dle názoru terapeutů vyzařují televizory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, vysokonapěťová vedení, transformátory a ostatní elektrické přístroje určité pole, které může vyvolávat poruchy spánku, nervozitu a poruchy soustředění.

Silová pole
Silová pole nemusí být nutně zdraví škodlivá, u některých citlivějších osob, zvířat nebo rostlin však mohou způsobovat oslabení obranyschopnosti a zhoršení zdravotního stavu. Dlouholeté "ozařování" dokáže zničit i dokonale zdravého jedince. Podle údajů uváděných některými léčiteli je rozhodující doba zatížení.

Kde se vlastně všechny ty energie berou? Jak je možné, že voda, tedy nositel života, může vyzařovat nějakou škodlivou energii?
Zvířením vody nastává proces, který do naší dimenze přináší energie z jiné dimenze.
Bod je dimenzí nula, přímka dimenzí jedna, rovina dimenzí dva, prostor dimenzí tři.
Vyšší dimenzi si člověk představit nedovede. Neznamená to ale, že neexistuje.
Albert Einstein tvrdil, že se dá čtvrtá dimenze přesně popsat a teoretická fyzika dnes vychází z nutné existence této dimenze.
Koncem 70. let vědci ve Francii došli pomocí teoretických výpočtů k závěru, že všechny známé fyzikální procesy /vše nám neznámé/ by byly řádně vysvětleny, kdybychom vycházeli ze sedmi dimenzí.
A právě mistři Kanyu vycházeli z této „teorie“, když hovořili o tom, odkud a kam pozitivní i negativní energie plynou.  Dnes se má za to, že rozhraní a styčné plochy vrstev kubických systémů jsou právě ta místa kudy proudí energie mezi jednotlivými
dimenzemi.

Pojďme ale od suché teorie k tomu – co s tím?
Nejdříve je třeba zjistit, zda se nás podobné problémy v domácnosti nebo na pracovišti týkají. Je třeba si uvědomit, že krátkodobý pobyt v takto narušeném prostředí samozřejmě na naše zdraví vliv nemá. Je třeba se zaměřit na místa, kde
trávíme opravdu dlouhý čas, tedy především ložnici a umístění postelí a  místo na pracovišti, pokud je pro nás limitující.

Samozřejmostí by pak mělo být kvalitní dýchání – i krátká meditační dechová cvičení
dokážou zázraky,  odpovídající pitný režim – zvláště pití před jídlem je velmi důležité
a pohyb na čerstvém vzduchu.
Záměrně se nechci rozepisovat o stravě. Je zvláštní kolik je všude dietologů a odborníků na to, co by lidé měli a neměli jíst, ačkoliv se jedná o velmi osobní a individuální záležitost. Je to jen můj vlastní názor, ale tvrdit paušálně, že například
červeného masa by se měli lidé vyvarovat, je velký nesmysl. Ano, někteří lidé by to udělat měli, ale zvláště v našich zeměpisných podmínkách je konzumace vepřového v pořádku. A naopak si nemyslím, že je dobré to přehánět s ovocem, zvláště pak exotickým.
Bavíme se na těchto stránkách o energiích – pokud je poznáme, tak nám sami řeknou..... a ušijí stravování na míru.

 

Přílohy ke stažení